Οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου

Η πρώτη εγκατάσταση του ανθρώπου,σύμφωνα με την βιβλική αφήγηση, γίνεται στον Παράδεισο,στον κήπο της Εδέμ, όπου κατοικεί ανάμεσα στον ποταμό και τους 4 παραποτάμους του [1]. Ο άνθρωπος, λοιπόν, τοποθετήθηκε απο τον δημιουργό Θεό του στο ιδανικό φυσικό περιβάλλον του Παραδείσου με σκοπό να εργάζεται και να τον φυλάει [2]. Ζούσε ο άνθρωπος εκεί στην […]

Continue Reading

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ κεφ.6 – Η πτώση της Ιεριχούς

ΙτΝ. 6,1             Καὶ Ἱεριχὼ συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐδεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο. ΙτΝ. 6,1                     Η Ιεριχώ ήτο οχυρωμένη και αι πύλαι αυτής κατάκλειστοι. Κανείς δεν εξήρχετο από αυτήν ούτε και εισήρχετο. ΙτΝ. 6,2             καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἰησοῦν· ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σοι τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ, δυνατοὺς […]

Continue Reading

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ κεφ.1-12

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από saint.gr) Αὐτό εἶναι τό βιβλίο τοῦ ἀνθρώπου «ὑπό τόν ἥλιον», πού σκέφτεται γιά τή ζωή. Εἶναι τό καλύτερο πού ἔχει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος, πού γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἅγιος Θεός ὁ Ὁποῖος μία μέρα θά φέρει τό κάθε τι σέ κρίση. Οἱ φράσεις κλειδί εἶναι : «ὑπό τόν ἥλιον», «ἐγνώρισα», «εἶπα ἐν […]

Continue Reading

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΜΑΛΑΧΙΑΣ 1 Μαλ. 1,1            Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ· θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν. Μαλ. 1,1                     Απειλητική κατά του ισραηλιτικού λαού απόφασις, ληφθείσα και λεχθείσα παρά Κυρίου δια μέσου του αγγελιαφόρου του, Μαλαχίου· θέσατε αυτά εις τας καρδίας σας. Μαλ. 1,2            Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει Κύριος. καὶ εἴπατε· ἐν τίνι […]

Continue Reading

Όραμα της Κοιλάδας των Ξηρών Οστών – ΙΕΖΕΚΙΗΛ κεφ.37

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 37 Ιεζ. 37,1            Καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κύριος καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων· Ιεζ. 37,1                     Ο Κυριος εθεσε το χέρι του επάνω μου και δια του Πνεύματός του με έβγαλε και με έθεσεν ωσάν εν μέσω μιας πεδιάδος. Αυτή […]

Continue Reading

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – Kεφ.14

  Κεφάλαιο 14 – Η αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ Ζαχ. 14,1           Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί. Ζαχ. 14,1                   Ιδού, έρχονται ημέραι παρά Κυρίου, κατά τας οποίας οι εχθροί σου, έπειτα από την νίκην εναντίον σου, θα μοιρασθούν μεταξύ των τα λάφυρά σου εντός της περιοχής σου. Ζαχ. 14,2           καὶ ἐπισυνάξω […]

Continue Reading

ΜΩΥΣΗΣ – ΕΞΟΔΟΣ Γ’

ΕΞΟΔΟΣ 27 Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων (38:1-7) 1«Οι τεχνίτες θα κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο από ξύλο ακακίας, πέντε πήχεις μήκος και πέντε πλάτος. Θα είναι τετράγωνο, ύψους τριών πήχεων. 2Στις τέσσερις γωνίες του θα κατασκευάσουν τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου, που θ’ αποτελούν ένα σώμα μ’ αυτό, και θα το επικαλύψουν με χαλκό. 3Θα κατασκευάσουν τους […]

Continue Reading

ΜΩΥΣΗΣ – ΕΞΟΔΟΣ Β’

ΕΞΟΔΟΣ 15 Ο ύμνος του Μωυσή 1Τότε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έψαλαν τον ύμνο αυτό στον Κύριο: Στον Κύριο θα ψάλω: Κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη· άλογα και καβαλάρηδες στη θάλασσα τους έριξε. 2Ο Κύριος είναι η δύναμή μου κι αυτόν υμνώ· εκείνος μ’ έσωσε. Αυτός είν’ ο Θεός μου, θα τον δοξολογώ· και […]

Continue Reading

ΜΩΥΣΗΣ – ΕΞΟΔΟΣ Α’

Ο Μωυσής Η «Έξοδος» είναι το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στον Παλαιστινό (Ιουδαϊκό) Κανόνα συναριθμείται μεταξύ των πέντε πρώτων βιβλίων, που απαρτίζουν την συλλογή του Νόμου. Στον αντίστοιχο Αλεξανδρινό (Ελληνικό) Κανόνα είναι το δεύτερο από τα πέντε βιβλία που αποτελούν την Πεντάτευχο και εντάσσεται […]

Continue Reading

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ – ΝΙΝΕΥΗ

ΙΩΝΑΣ 1 Ιων. 1,1             Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν τὸν τοῦ Ἀμαθὶ λέγων· Ιων. 1,1                      Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Ιωνάν, τον υιόν του Αμαθί, και του είπε. Ιων. 1,2             ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με. Ιων. 1,2                     […]

Continue Reading

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ Κεφ. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ   Δαν. 12,1           Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ᾿ οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου· […]

Continue Reading

ΝΩΕ – ΓΕΝΕΣΙΣ

ΓΕΝΕΣΙΣ 6 …. Γεν. 6,7             καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς. Γεν. 6,7                     Απεφάσισε δε ο Θεός και είπε· “θα εξαφανίσω από το πρόσωπον της γης τον άνθρωπον, τον οποίον εδημιούργησα, και […]

Continue Reading