Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: Ἐπιτρέπεται ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία Ρωμαιοκαθολικῶν σὲ Ὀρθόδοξους Ναοὺς

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Καὶ γιατί νὰ ἐπιτρέπεται μόνο σὲ κοιμητηριακὸ ναό; Διότι αὐτὸς δὲν εἶναι «κανονικὸς» ναός. Ὅποτε, μὴν ἀναστατώνεστε, οἱ Ὀρθόδοξοι. Στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς θὰ πραγματοποιηθεῖ λίγο ἀργότερα. Σιγὰ σιγὰ καὶ ὕπουλα γίνονται αὐτὲς οἱ προδοσίες! Ἔτσι ἐργάζεται καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν μεθοδεύσεων, τῶν μηχανουργιῶν, τῆς ἀπάτης, τοῦ ψεύδους… Δυστυχῶς. ἀντιγράφουμε ἀκριβεῖς κινήσεις του!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ..

https://www.scribd.com/document/516053706/1370-15072021#download&from_embed

«Τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Δημοτικῶν Κοιμητηρίων»

(15/7/2021).

Αριθμ. Πρωτ. 2158

Αριθμ.Διεκπ. 1370

Αθηνησι τη‚ 15ῃ Ἰουλίου 2021

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου 2021, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 240/ΓΓ2/21.5.2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι’ οὗ διεβιβάσθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1840/ 14.5.2021 ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν Ἀθηνῶν κ. Σεβαστιανοῦ, περί τῆς τελέσεως ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς ὀρθοδόξους Ναούς Δημοτικῶν Κοιμητηρίων, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. Ν.Κ. 474/23.6.2021 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει Ναός Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς τά ὅρια τῆς ὑμετέρας Ἐπαρχίας, ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῶν Δημοτικῶν ἤ ἑτέρων Κοιμητηρίων, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

orthodoxia-ellhnismos.gr

 

 

Tagged